Το Ίδρυμα

To Ίδρυμα Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου ιδρύθηκε το 2016 με το ΦΕΚ 2872 της 9ης Σεπτεμβρίου 2016.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση και προώθηση της έρευνας στους τομείς των αιγαίων και περί το Αιγαίον πολιτισμών έως το τέλος της εποχής του Χαλκού αλλά και της αρχαίας ελληνικής ιστορίας εν γένει.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι :

  • Η ενίσχυση ερευνών στους παραπάνω τομείς, είτε από τα υφιστάμενα σήμερα, Κέντρο Έρευνας της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών και Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είτε από ανεξάρτητους νέους ερευνητές με την επίβλεψη των ανωτέρω Κέντρων ή του Ιδρύματος
  • Η προώθηση των αποτελεσμάτων των ερευνών στους τομείς αυτούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με χρηματοδότηση συμμετοχής ερευνητών σε επιστημονικά συνέδρια, τη δημοσίευση εργασιών και άρθρων σε έγκυρα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και τη χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων των ερευνών των Κέντρων στους ανωτέρω τομείς
  • Η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διατριβών) στους παραπάνω τομείς.
  • Η αγορά βιβλίων και συνδρομές περιοδικών, τα οποία θα συνδράμουν τη διεξαγωγή των ερευνών

Κάθε άλλο μέσο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος θα προάγει την έρευνα στους ανωτέρω τομείς και θα κατατείνει στην πληρέστερη πραγματοποίηση του σκοπού του Ιδρύματος. Η ενίσχυση του Κέντρου Έρευνας της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα γίνεται από το διαθέσιμο για έρευνα ποσό ισομερώς εφόσον τα Κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται, άλλως και σε περίπτωση που πάψει η διεξαγωγή ερευνών στους ανωτέρω τομείς στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τότε το σύνολο της επιχορήγησης θα διατίθεται στην Ακαδημία Αθηνών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τα ανωτέρω Κέντρα διαλυθούν ή συγχωνευθούν και προκύψει από τη συγχώνευση αυτή άλλο Κέντρο με το αυτό αντικείμενο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εξετάζει την ταυτότητα των ερευνών του και επιχορηγεί την έρευνα του νέου Κέντρου στους τομείς αυτούς.

Το ίδρυμα στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679.