Ερευνητικά προγράμματα εν εξελίξει

Τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου.

Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος (ΚΕΑ) της Ακαδημίας Αθηνών:

  • «Έρευνα στον προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου».
  • «Φωτογράφιση γλυπτών και των αντιστοίχων βάσεων από το Ιερό του Ασκληπιού στη Λισό (Μουσείο Χανίων)»
  • «Ψηφιακή επεξεργασία και φωτογράφηση της σχεδιασθείσας κεραμικής και των μικροευρημάτων της Εποχής του Χαλκού από την ακρόπολη της Βραυρώνας»
  • «Wedding and genre iconography in the Classical period. The case of the Washing Painter»

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:

  • «Έκδοση συντάγματος επιγραφών της Δεύτερης Μακεδονικής Μερίδας και αναδιοργάνωση του Αρχείου Επιγραφών Μακεδονίας»